Akodo Ichiro

Description:

Akodo bushi betrothed to Yumiko.

Bio:

Akodo Ichiro

Blood of the Empire DukeofWolfsgate DukeofWolfsgate