Moshi Akiko

A powerful Moshi shugenja.

Description:

Paramour of Yoritomo Arashi, and mother of Yoritomo Raiden.

Bio:

Moshi Akiko

Blood of the Empire DukeofWolfsgate DukeofWolfsgate