Doji Toshiro

Cousin of the Doji Daimyo

Description:

Doji Lord attending the wedding of Akodo Ichiro and Iuchi Yumiko.
Friends with Iuchi Hikaru and Akodo Ichiro’s parents.

Distant cousin of the Daimyo Doji Makoto.

Served by Kakita Ishiyo and Doji Hideki.

Bio:

Doji Toshiro

Blood of the Empire DukeofWolfsgate DukeofWolfsgate